Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele

Zajęcia w szkole wstrzymane zostają do świąt Wielkanocnych. Od 25 marca obowiązuje realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Za pośrednictwem internetu możliwe będzie wystawianie ocen i sprawdzanie wiedzy.

O szczegółach dalszej organizacji kształcenia będziemy na bieżąco informować poprzez dziennik elektroniczny.

2020-03-21

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

– Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.
W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.

Ocenianie pracy ucznia

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. Dbamy o organizację zajęć w kształceniu specjalnym Dajemy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Praca nauczycieli

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2020-03-21

Ważne strony dla uczniów i rodziców do pracy w domu:

cke.gov.pl
matzoo.pl
szaloneliczby.pl
dyktanda.net
pistacja.tv
squla.pl
nowaera.pl
instaling.pl

Lista materiałów edukacyjnych MEN na czas zdalnej nauki Polecane przez MEN platformy, strony i serwisy internetowe:

1. epodreczniki.pl
2. Portal wiedzy dla nauczycieli
3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
5. Portal lektury.gov.pl
6. Strona Centrum Nauki Kopernik
7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
9. Serwis Ninateka
10. Serwis Muzykoteka Szkolna
11. Biblioteka Cyfrowa Polona
12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
13. Serwis Telewizji Polskiej
14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

2020-03-18

Rekrutacja

Ze względu na decyzję MEN o czasowym zamknięciu placówek oświatowych do dnia 25 marca 2020 r. ogłoszone wcześniej terminy rekrutacji ulegają przesunięciu do dnia 4 kwietnia 2020 r.
Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków rekrutacyjnych:

1. Elektronicznie – skan dokumentów wysłać drogą mailową na adres:
spostrowite@poczta.onet.pl

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do szkoły/sekretariatu. Dokumenty do pobrania na stronie szkoły:
spostrowite.pl i stronie gminy:
www.ostrowite.pl

2020-03-18

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od dnia 14.03.2020 do 25.03.2020. Hala sportowa i siłownia będą nieczynne.

2020-03-13

Szanowni Państwo

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W załączeniu przekazuję komunikat - proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem Anna Ostrowska Rzecznik prasowy MEN

2020-03-11

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Ze względu na koronawirusa w dniach 12.03.2020r. (czwartek) i 13.03.2020r. (piątek) w naszej szkole będą odbywały się zajęcia zapewniające opiekę wychowawczą.

W tych dniach odwozy dzieci do domu - godz.12.40

W dniach 16.03.2020r. - 25.03.2020r. nauczyciele będą kontaktowali się z uczniami poprzez dziennik elektroniczny. W tym czasie uczniowie we własnym zakresie zobowiązani są do wykonywania zadań przesłanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Wiedza ta zostanie sprawdzona po powrocie uczniów do szkoły.

Prosimy rodziców o wyrozumiałość, wsparcie i monitorowanie nauki dzieci w domu.

2020-03-11

INFORMACJA

Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 12 marcazawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach oświatowych.
Podjęto decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych, a także szkół wyższych na dwa tygodnie, od poniedziałku, ale już od jutra te placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego.
Ponieważ rodzicom może być trudno zorganizować opiekę nad dziećmi z dnia na dzień, to w czwartek i piątek szkoły będą otwarte i nauczyciele będą świadczyć opiekę nad dziećmi.

WÓJT GMINY OSTROWITE /-/ Mateusz Wojciechowski

#Koronawirus: ważne dla rodziców Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej

W związku z koronawirusem zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza twoje dziecko? Dzięki specustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa możesz liczyć na dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8. uczęszczającym do takiej placówki. Specustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 7 marca br. określa szczególne zasady postępowania w przypadku epidemii.

I tak w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego specustawa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni.

– Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom, jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek? Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

2020-03-11

INFORMACJE O KORONAWIRUSIE
DRODZY RODZICE

W związku z okresem grypowym i pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, w zakresie profilaktyki zdrowotnej i troski o zdrowie dzieci i uczniów, apeluję do Państwa, aby dzieci przeziębione i chore nie były posyłane do szkoły lub przedszkola.

Jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie poinformować Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Słupcy i zgłosić się do Oddziału Zakaźnego -Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Ponadto proszę rozmawiać z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Jednocześnie informuję, że jeżeli nie mamy kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, rodzicowi dziecka do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy z tytułu zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących rodziców. Zasiłek wypłacany jest - tak jak świadczenie chorobowe (art.32 ust.1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, (Dz.U. z 2017r poz.1368).

Zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne:
www.gov.pl/koronawirus
Ważne telefony:
Oddział zakaźny Konin:
63/2404402
504 907 994
539 524 935
61/8590336
SANEPID Słupca - 691 751 835

2020-03-09

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W OSTROWITEM

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem informuje, iż w dniach od 9 do 26 marca 2020 r. będzie miała miejsce rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziału przedszkolnego mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem na rok szkolny 2020/2021.

Rodzice / prawni opiekunowie chcący posłać dziecko do wyżej wymienionej placówki proszeni są o wypełnienie wniosku do oddziału przedszkolnego w Ostrowitem i dostarczenie go wraz z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2020 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem. Decyduje data wpływu dokumentu do szkoły, a nie data stempla pocztowego.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie szkoły podstawowej w Ostrowitem, a także na stronie www.ostrowite.pl.

Jednocześnie informuję, iż rodzice, których dzieci uczeszczały do oddziału przedszkolnego w Ostrowitem w roku szkolnym 2019/2020 - w przypadku woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 zobowiązani są w terminie od 4 do 9 marca 2020 r. o dostarczenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.

Formularz wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego zobacz dokument

Oświadczenie o zatrudnieniu zobacz dokument

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka zobacz dokument

Oświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu zobacz dokument

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego zobacz dokument

Oświadczenie o objęciu dziecka obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zobacz dokument

Zarządzenie Wójta Gminy Ostrowite zobacz dokument


Klauzula informacyjna zobacz dokument

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych zobacz dokument

2020-03-04

1 MARCA NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

1 Marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II Wojnie Światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. O żołnierzach polskiego podziemia antykomunistycznego nie zapomniano także w naszej szkole.
W ramach akcji "Szkoła pamięta" odbyły się tematyczne lekcje historii, pokaz filmowy a na szkolnym korytarzu i bibliotece można było obejrzeć okolicznościowe wystawy.
Uczniowie odwiedzili także lokalne miejsce pamięci poświęcone por. Tadeuszowi Leśnikowskiemu.

2020-03-03

Profilaktyka i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Profilaktyka i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa KLIKNIJ ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Profilaktyka i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa ZAPOZNAJ SIĘ

2020-02-28

Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Koszykówce

Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego
 w Koszykówce 
Początek drugiego półrocza 2019/2020 okazał się bardzo aktywny i pełen emocji sportowych dla uczennic naszej szkoły jak i kibiców naszych drużyn.
W dniu 11.02.2020 r rozegranych Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Koszykówce reprezentacja dziewcząt z klas 7-8 odniosła duży sukces zajmując I miejsce.
Do rywalizacji przystąpiło sześć zespołów ze szkół podstawowych ze Słupcy, Giewartowa, Łukomia ,Zagórowa, Lądku. W Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, w finale pokonała Giewartów 8:5.
Kolejność końcowa zawodów:
1. Ostrowite
2. Giewartów
3. Zagórów
4. SP 3 Słupca
5-6 Lądek, Łukom

Wygrywając zawody na szczeblu powiatu zyskaliśmy awans do finału rejonowego. Drużynę naszej szkoły tworzyły : Oliwia Adamczyk, Ola Jóźwiak, Beata Kaczmarek, Maja Mikuła, Wiktoria Pawlaczyk, Zuzanna Pawlaczyk, Julia Przybył, Anna Rumińska, Kinga Sikorska, Klaudia Siupa, Weronika Szklarek, Laura Woźniak
Nauczyciel: Paweł Zywert, Marcin Wiatrowski

2020-02-28

SPORT SZKOLNY I PÓŁROCZE 2019-2020

IGRZYSKA DZIECI
- MISTRZOSTWA POWIATU SŁUPECKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Dziewczęta II miejsce
Chłopcy V miejsce

- MISTRZOSTWA POWIATU SŁUPECKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
Chłopcy VII miejsce

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ -MISTRZOSTWA POWIATU SŁUPECKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Chłopcy III miejsce

-MISTRZOSTWA POWIATU SŁUPECKIEGO W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM
Dziewczęta IV miejsce
Chłopcy VII miejsce

-MISTRZOSTWA POWIATU SŁUPECKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
Chłopcy V- VIII miejsce

KLASY I-III
- VI HALOWY TURNIEJ REKREACYJNO-SPORTOWY KLAS I-III
Klasa I - V miejsce
Klasa II – II miejsce
Klasa III – X miejsce

- MISTRZOSTWA POWIATU SŁUPECKIEGO KLAS I-III w ,,DWA OGNIE’’
Klasa I - III miejsce
Klasa II – III miejsce
Klasa III – IV miejsce

2020-02-28

Ogłoszenie o przetargu(olej opałowy do SP Ostrowite)

POBIERZ PLIKI ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacja o otwarciu ofert zobacz dokument

Protokół otwarcia ofert zobacz dokument

2020-02-18

Zwycięstwo w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej "English Singing"

Zwycięstwo w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej Dnia 14 lutego 2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy, odbył się Konkurs Piosenki Anglojęzycznej "English Singing". Naszą szkołę, po przebrnięciu eliminacji reprezentowały Ola Jóźwiak i Julia Przybył.Młodzi wokaliści rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych.
W tym roku mimo wysokiego poziomu wokalistów i wokalistek, Julia po raz kolejny udowodniła, że nie ma sobie równych i zajęła I miejsce piosenką "Lay Me Down" Sama Smitha. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

2020-02-14

Ogłoszenie o zamówieniu (olej opałowy do SP Ostrowite)

POBIERZ PLIKI ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Ogłoszenie o zamówieniu zobacz dokument

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zobacz dokument

Załącznik nr 1 zobacz dokument

Załącznik nr 2 zobacz dokument

Załącznik nr 3 zobacz dokument

Załącznik nr 4 zobacz dokument

Załącznik nr 5 zobacz dokument


Wykonane Załącznik nr 6 do SIWZ zobacz dokument

Załącznik nr 7 zobacz dokument

2020-02-10

Warsztaty Technologiczne

W dniu 4. lutego 2020r. w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej im. L. Jakubowicz w Ostrowitem odbyły się Warsztaty Technologiczne we współpracy z firmą PAT-KOMP Patryk Chorzewski.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły eksperymenty z zakresu fizyki, biologii czy przyrody, przeprowadzone dzięki Cyfrowemu Laboratorium Szkolnemu Einstein.
Zaprezentowano również drukarkę Skriware, która może wydrukować najróżniejsze modele. Dzieci mogły się im dokładnie przyjrzeć, dotknąć, zapamiętać, jak i zaprojektować własne. Poznały też sam proces drukowania i dowiedziały się przy okazji, jak wygląda i działa drukarka 3D.
Dzięki zestawom robotycznym Jimu uczniowie naszej szkoły poznali podstawy programowania, zasady działania robotów i przykłady ich zastosowania w praktyce. Wielkim wyzwaniem okazało się nie tylko samo składanie robotów, które kosztuje sporo cierpliwości i zaangażowania, ale również umiejętność współpracy w grupie, która jest niezwykle ważna podczas wspólnego rozwiązywania postawionych zadań.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali na zakończenie upominki. Rozlosowano też wiele cennych nagród, wśród nich nagrodę główną - Robota Jimu.
Wszystkie działania podczas trwania warsztatów technologicznych pozwoliły na doskonalenie posiadanych już kompetencji cyfrowych, rozwijanie logicznego i analitycznego myślenia.
Wkład w edukację naszych dzieci to wkład w rozwój naszej wspólnej przyszłości. Dlatego z tego miejsca jeszcze raz bardzo dziękujemy za wsparcie przy organizacji warsztatów Wójtowi Gminy Ostrowite Panu Mateuszowi Wojciechowskiemu, Radzie Gminy Ostrowite oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowitem.

2020-02-10

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W dniu 24.01.2020 r. w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka .

W tym roku hasło przewodnie uroczystości brzmiało: "To show dla Babci i Dziadka". W związku z tym program artystyczny nawiązywał do telewizyjnego programu rozrywkowego. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III z wielkim wdziękiem zaprezentowały przed zacnym gronem kochanych Babć i Dziadków swoje umiejętności taneczno-wokalne.

Na zakończenie p.Jadwiga Wojdak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowitem złożyła wszystkim gościom serdeczne życzenia i podkreśliła, że to właśnie „ dziadkowie ”są osobami, które mają niebywałe zasoby bezgranicznej miłości, godnej podziwu wyrozumiałości i anielskiej cierpliwości.

Po przedstawieniu wszyscy szanowni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.

Kochane Babcie i drodzy Dziadkowie! Żyjcie nam sto lat!!!

Zdjęcia w zakładce "Galeria"

2020-01-27

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI W środę 13 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej im L. Jakubowicz w Ostrowitem odbyło się spotkanie na temat „ Cyberprzemocy ” i „ Bezpieczeństwo podczas ferii ”, które poprowadzili policjanci z Komendy Policji w Słupcy - st.sierż.Sebastian Król i sierż.sztab. Daniel Łagutoczkin.

Uczniowie obejrzeli ciekawy film i dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy na temat niebezpieczeństw, jakie mogą czyhać na młodych ludzi w sieci. Młodzież przypomniała sobie czym jest „ cyberprzemoc”, jakie formy może przybierać oraz w jaki sposób można jej przeciwdziałać.

Na zakończenie spotkania zaproszeni goście omówili kilka zasad dotyczących zachowania bezpieczeństwa podczas nadchodzących ferii zimowych.

2020-01-23

Ataraksja