Projekty, innowacje

Projekt edukacyjny Fundacji Uniwersytet Dzieci

W roku szkolnym 2023/2024 klasa 3b przystąpiła do projektu edukacyjnego pod patronatem Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Sztuka czyli skąd artyści czerpią inspirację?

W czasie zajęć uczniowie zgłębią tajniki pracy ilustratorki książek i wielu malarzy. Zainspirowani ich pracami, stworzą własne dzieła. Na lekcjach powstaną abstrakcyjne rzeźby z papieru, ozdobne okładki na zeszyty z ludowymi wzorami, obrazy tworzone tradycyjną turecką techniką “ebru”, a także prace inspirowane martwą naturą, krajobrazem i wyobraźnią. Uczniowie będą poznawać sztukę za pomocą zmysłów: dotyku, zapachu, wzroku i słuchu. Zwieńczeniem projektu będzie przygotowanie wernisażu, na którym uczniowie zaprezentują swoje prace. 

Projekt Językowy Youngster

Projekt Youngster  to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w zakresie nauczania języka angielskiego w klasie VIII szkoły podstawowej.

W praktyce oznacza to, że spotykamy się po lekcjach i uczymy się angielskiego w zupełnie inny sposób: bez dodatkowych obciążeń, zupełnie na luzie, prowadzimy konwersacje w języku angielskim korzystając z pomocy nowego podręcznika  „GetAWAY” i wykorzystując nowoczesną platformę „Youngster”.

Wiele się dzieje, ponieważ podczas naszych zajęć łączymy twórcze myślenie, zapamiętywanie, analizowanie, kojarzenie, a nawet sprawność fizyczną, działamy różnymi metodami i pracujemy w bardzo różnorodny sposób. Były kalambury, dyktando biegowe, zajęcia z filmem i piosenką, rywalizacja drużynowa i współpraca całego zespołu, ćwiczenia komunikacyjne, zagadki, robiliśmy soki,  poprawialiśmy swoje błędy i przełamywaliśmy bariery. A wszystko po to, by angielski stał się rzeczywiście naszą szansą na rozwój i oknem na świat.

Przed nami kolejne zajęcia  i  mnóstwo różnorodnych ćwiczeń, zadań i wyzwań. Bo angielski jest fajną przygodą!

Innowacja pedagogiczna ,,Mali Kucharze”

Grupa 0c realizuje innowację pedagogiczną ,,Mali Kucharze”.

Głównym jej celem jest poszerzenie wiedzy kulinarnej,  rozwijanie zainteresowań  zdrowym odżywianiem, przyswojenie nawyków higieniczno – zdrowotnych, zasad kulturalnego zachowania przy stole oraz samodzielnym przygotowywaniem prostych posiłków.

,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.

Klasa II a  bierze udział w Międzynarodowym Projekcie  Edukacyjnym

Cele projektu:    

 • rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • pogłębienie wiedzy na temat dobroczynności,
 • kształtowanie u uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra.

V edycja – NA TROPACH DOBROCZYNNOŚCI składa się z trzech modułów.   

 I MODUŁ od 02.10.2023r. do 31.12.2023r. BĄDŹ DOBRY DLA LUDZI 

II MODUŁ od 01.01.2024r. do 31.03.2024r. BĄDŹ DOBRY DLA ZWIERZĄT

 III MODUŁ od 01.04.2024r. do 31.05.2024r. BĄDŹ DOBRY DLA ROŚLIN

Innowacja literacka „Mały Redaktor” w klasie III a

Ideą przewodnią innowacji Mały Redaktor jest wyposażenie uczniów w umiejętność grupowego i indywidualnego gromadzenia informacji, a następnie samodzielnego konstruowania różnych form wypowiedzi pisemnych na określony temat. Efekty pracy uczniów będą prezentowane społeczności szkolnej na gazetce klasowej zatytułowanej „Mały Redaktor”, w postaci wystaw na korytarzach szkoły. Pisma użytkowe pisane okazjonalnie będą przekazywane adresatom.

Sensoryczne czwartki w przedszkolu

Innowacja pedagogiczna prowadzona jest w grupie czterolatków. Ma ona na celu  poszerzanie zasobu doświadczeń sensorycznych i poznawczych dzieci oraz wspieranie ich wszechstronnego rozwoju poprzez organizowanie zabaw angażujących zmysły. Zabawy będą organizowane na podstawie materiału pochodzącego z przyrody, a także różnego rodzaju mas plastycznych.

Podczas pierwszych zajęć dzieci poznawały swoje zmysły i bawiły się piaskiem kinetycznym.

„PROJEKT INSTA.LING”

Insta.Ling to innowacyjne narzędzie technologiczne do nauki języków obcych. Projekt ten jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem od roku szkolnego 2019/2020.

Insta.Ling jest stroną WWW do skutecznej nauki słówek. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling Rozwiązuj codziennie kilkuminutowe sesje w domu.Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.Uczestnictwo w programie Insta.Ling dla Szkół to bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Szkoła, która spełni określone wymagania otrzymuje wyróżnienie w formie Certyfikatu za skuteczne wykorzystanie innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa. Dlatego z dumą możemy poinformować, że od momentu przystąpienia do projektu Szkoła została nagrodzona Certyfikatem Jakości Kształcenia.

kliknij aby wejść na stronę Insa.Ling. https://instaling.pl/

Jestem Eko to projekt realizowany przez Szkolne Koło Przyrodnicze Eko Kozaki w ramach udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych od października 2022 do kwietnia 2022 r.

Cele projektu:

– zachęcanie uczniów do wdrażania prostych i praktycznych działań chroniących środowisko;

– wzbudzanie świadomości ekologicznej w codziennym życiu;

– kształtowanie postaw obywatelskich;

– wzbudzanie kreatywności i aktywności ucznia;

– poszerzenie wiedzy ekologicznej poprzez wspólną prace w grupie, czynny udział w zajęciach i zyskanie doświadczenia;

– promowanie dobrych praktyk ekologicznych;

Wzbudzanie szacunku do środowiska naturalnego.

Działania:

 1. Co miesiąc realizujemy jeden scenariusz poświęcony działaniom ekologicznym.
 2. Na bieżąco będziemy publikujemy informacje o naszych działaniach w dzienniku przyrodniczym w mediach społecznościowych (na Facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086848564021 ).
 3. Zachęcamy kolegów i koleżanki do włączania się w niektóre działania, np. zbieranie materiałów wtórnych, sezonowa wymiana odzieży, udział w Akcji „Regał Wędrującej Książki”, dokarmianie ptaków zimą, itp.
 4. Przygotujemy działanie konkursowe w formie filmiku na zakończenie projektu.

Grafnotki

Klasa IVb na lekcjach przyrody realizuje innowację „Grafnotki, czyli rysujemy notatki.”  Innowacja ma na celu szerzenie idei sketchnotingu (myślenia wizualnego) w edukacji. Sketchnoting to połączenie obrazów, ikon i rysunków z klasycznym tekstem notatki. Jest to sposób na uniwersalną komunikację i prosty przekaz rozumiany przez większość.

Notatki graficzne mają zachęcać i motywować uczniów do samodzielnej, efektywnej nauki oraz poszukiwania odpowiednich dla siebie metod uczenia się.

Innowacja  jest odpowiedzią na trudności uczniów w wyszukiwaniu z tekstu najważniejszych informacji.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Grupa 0d realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY EDYCJA 2022/2023.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) propagowanie praw dziecka;

g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

l) promocja placówki oświatowej;

m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;

n) kształcenie na odległość.

„Z kulturą mi do twarzy”

Całoroczny projekt szkolny „Z kulturą mi do twarzy” adresowany jest do uczniów klas 1-8. Cele projektu:

 • zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie i relacje rówieśnicze
 • propagowanie właściwych wzorców zachowań
 • Podniesienie kultury osobistej wśród uczniów

Projekt realizowany będzie na lekcjach wychowawczych. Na koniec roku spośród społeczności uczniowskiej zostanie wybrany Mistrz Dobrych Manier, który otrzyma stosowne odznaczenie.

 Piszę z Misiem Fredziem

Klasa:IIa

Czas realizacji: październik 2022 – czerwiec 2023 z możliwością kontynuowania jej  w następnym roku szkolnym

Innowacja ma na celu:

– rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych zdań

– swobodne posługiwanie się językiem pisanym

– przygotowanie dziecka do późniejszego samodzielnego wypowiadania się w piśmie;

rozwijanie wiary we własne możliwości,

– wprowadzenie uczniów w świat literatury

– rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów (możliwość wykonania obrazka)

– doskonalenie techniki czytania (możliwość czytania dowolnych tekstów).

Miś Fredzio każdy weekend spędza z innym dzieckiem z klasy.

Uczeń zabiera wraz z Misiem „Pamiętnik Misia Fredzia”(skoroszyt), w którym opisuje

w co najmniej 5-7 zdaniach przygody maskotki w swoim domu.

POZNAJ POLSKĘ

Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło program „Poznaj Polskę”.

Celem przedsięwzięcia  jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie

 i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Uczniowie w ramach wycieczek odkrywali bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju.

Z tego programu udało się zorganizować następujące wycieczki:

 • Pomorze Wschodnie (Gdańsk, Malbork) – kl. III – V – wycieczka dwudniowa
 • Bydgoszcz – kl. I-II – wycieczka jednodniowa
 • Warszawa – kl. IV – VIII – wycieczka dwudniowa
 • Kraków, Wadowice – kl. IV – VIII – wycieczka dwudniowa

Everyday English

–  Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego w oddziale przedszkolnym.

Autor innowacji: Magdalena Smuszkiewicz

Koncepcja  innowacji pedagogicznej z języka angielskiego polega na łączeniu codziennej nauki w przedszkolu wynikającej z podstawy programowej z nauką języka angielskiego. Jest ona  przeznaczona  dla dzieci  6 –letnich. Uwzględniając fakt, że dzieci w wieku przedszkolnym najchętniej uczą się o nich samych i o świecie wokół nich, tematy zajęć językowych dostosowane są do zainteresowań zgodnych z ich wiekiem.

Najistotniejszym jednak elementem tej innowacji jest codzienny kontakt przedszkolaków z językiem angielskim podczas nauki, zabawy, posiłków, czynności organizacyjno – porządkowych czy higienicznych, jak również uatrakcyjnienie codziennej nauki przy pomocy najnowocześniejszych osiągnięć technologii multimedialnych w edukacji, a także poznawanie języka angielskiego multisensorycznie = wielozmysłowo. Stymulatorem do podjęcia innowacji jest obserwacja rozwoju zainteresowań.

„ Realizacja projektu: „Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

Z projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego nasza szkoła otrzymała trzy mBoty z zestawem czujników do samodzielnego złożenia. mBot jest łatwym w obsłudze robotem dla rozpoczynających przygodę z programowaniem. To doskonały zestaw do zyskania praktycznego doświadczenia w programowaniu graficznym, elektronice i robotyce.
W intuicyjnym programie mBlock opartym na Scratch, można nie tylko programować roboty, ale też tworzyć proste gry, animacje.
Uczestnicy koła informatycznego złożyli roboty i poznali funkcje demonstracyjne mBot-ów.
Niestety nie zdążyliśmy się nimi nacieszyć. Mamy nadzieję na szybki powrót w mury szkolne, gdzie będziemy rozwijać nasze programistyczne pasje.

Edukacja przez Szachy w Szkole

W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Ostrowitem realizowany jest Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
Dzięki przystąpieniu do projektu oprócz ważnych kompetencji jakie uczniowie mogą rozwijać na zajęciach, szkoła otrzymała sprzęt szachowy w wymiarze: 15 kompletów bierek + 15 szachownic + szachownica demonstracyjną W naszej szkole projektem objęci są wszyscy uczniowie klas drugich, którzy poznawali podstawowe zasady i tajniki królewskiej gry uczestnicząc raz w tygodniu w zajęciach szachowych. W przyszłym roku szkolnym projekt będzie kontynuowany i rozszerzony o następne dwie klasy.
Nauczyciele prowadzący zajęcia Paweł Zywert i Marcin Wiatrowski posiadają certyfikat szkolenia Polskiego Związku Szachowego. „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

„Klasa Ia i IIa – Realizacja projektu: „Zdrowo jem, więcej wiem” – II etap zimowy”

W zimowym etapie projektu– „Zdrowo jem, więcej wiem!” uczniowie klasy Ia i Ib pod opieką wychowawców podjęli kolejne bardzo ciekawe zadania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia.
Dzieci wzięły udział w konkursie na najlepszy rysunek „Siłaczka”. W ramach dodatkowych działań zostały przeprowadzone zajęcia, których celem było przekonanie dzieci o konieczności dbania o swoje zdrowie. Na lekcję została zaproszona szkolna pielęgniarka. Uczniowie mieli okazję podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami. Tematyka kolejnego konkursu: „Strefa aktywności” stała się inspiracją do stworzenia „aktywnej gąsienicy” i umieszczenia na niej własnych pomysłów na zabawy i gry ruchowe. Na parawanach (na kolorowej gąsienicy) dzieci ze szkoły mogły dopisać inny ciekawy pomysł na aktywność ruchową. Wystawa szkolna zachęcała wszystkich do zabaw i gier ruchowych w szkole i na świeżym powietrzu. Dla rodziców wygospodarowano kącik promujący aktywny, zdrowy styl życia „Forum zdrowia dla rodziców. Jego celem było zachęcenie rodziców do zdrowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej. Mogli tu znaleźć pomysły na wspólne zabawy z dzieckiem. Ekspozycja zachęcała również do odwiedzania stron internetowych o tematyce zdrowotnej.
Do promocji działań włączali się aktywnie rodzice. Wzięli udział w konkursie na rodzinną aktywność ruchową. Dokumentowali za pomocą fotografii w wersji elektronicznej spacery rodzinne, wizyty w kręgielni, rodzinne mecze, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Z dostępnych materiałów została stworzona prezentacja multimedialna pod hasłem: „Dobry przykład – fundament wychowania”.

POSTAW NA SŁOŃCE

O programie

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła aktywnie uczestniczy w projektach i konkursach organizowanych przez Fundację Bank Ochrony Środowiska, w szczególności promujących Odnawialne Źródła Energii.
Projekt „Postaw na słońce”ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o mikroinstalacjach OZE, czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Szczególny nacisk organizatorzy projektu kładą na fotowoltaikę, czyli technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.

Głównym założeniem projektu jest wyedukowanie w szkołach grup uczniów, którzy zdobędą rzetelną wiedzę w tym temacie i bedą dzielić się nią z innymi. W drugim etapie projektu uczniowie zorganizują konferencje lokalne, na których przekażą swoją wiedzę zgromadzonym gościom, przede wszystkim właścicielom domów jednorodzinnych.
Projekt ma charakter konkursowy. Mamy szczerą nadzieję, że konkurs przyczyni się do jak upowszechnienia w Polsce idei wytwarzania własnej energii. Tym samym wszyscy razem pomożemy środowisku, poprawimy stan własnego zdrowia, zbudujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w końcu wspomożemy własne portfele.
W ramach projektu działa w naszej szkole jedna grupa badawcza o nazwie „Pozytywnie naładowani” oraz dwie grupy filmowe: „Sol ARKA” i „Foto Team”. Przedmiotem konkursu filmowego jest stworzenie reportaży (trwających maksymalnie 2 minuty), przedstawiających mikroinstalacje OZE (fotowoltaika, mikroelektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa), znajdujące się w okolicach szkoły lub w każdym innym miejscu. W filmie można przedstawić urządzenia, prosumentów, firmy produkujące lub montujące mikroinstalacje. Reportaż może skupić się na jednej, wybranej instalacji, lub pokazać kilka przykładów z okolicy. Więcej informacji na stronie projektu https://postawnaslonce.pl/ oraz na naszym fanpagu na facebooku
https://www.facebook.com/Postaw-na-s%C5%82o%C5%84ce-Ostrowite-2439630366110791/?modal=admin_todo_tour

„Zdrowo jem, więcej wiem” 2018/2019

O programie

Uczniowie klas I a I b przystąpili do dziewiątej edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, który odbywa się pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornahauser-Dudy.
Misją projektu jest przywrócenie dzieci do świata zdrowia, sprawności i pogody ducha. Ma on charakter międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia. Jest realizowany dzięki ścisłej współpracy nauczycieli, dzieci i rodziców. W projekcie dzieci w nieszablonowy sposób zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia, a w szczególności o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej.

„Rodzina to podstawa”

O programie

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych w terminie od 01 marca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. dla 440 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gmin Czajków, Kraszewice, Chocz, Gizałki, Ostrowite, Grabów nad Prosną, Orchowo, Powidz i Kleczew w województwie wielkopolskim, poprzez: uruchomienie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej dla 30 dzieci w gminie Ostrowite, objęcie działaniami edukacyjnymi (psychologiczne, pedagogiczne, prawne i logopedyczne) 135 rodziców, organizację pracy podwórkowej dla 140 dzieci i młodzieży, organizację rehabilitacji w miejscu zamieszkania dla 100 osób z niepełnosprawnościami, organizację działań edukacyjnych w postaci warsztatów wyjazdowych dla 15 rodziców i 20 dzieci (rodziny z pieczy zastępczej)

„Ścieżki Kopernika”

O programie

Efektywne uczenie się języka angielskiego kluczem do lepszej komunikacji. Wielowymiarowy kurs języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych jako forma realizacji III misji Uczelni.
Projekt jest realizowany przy współpracy partnerskiej UAM z Gminą Ostrowite w powiecie słupeckim.

Tradycyjny sad

O programie

„TRADYCYJNY SAD” to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
Konkurs wpisuje się w zadania określone w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Szkoła z witaminą” przewidzianym do wprowadzenia w roku szkolnym 2017/2018 w polskich szkołach.
Projekt „Tradycyjny Sad” organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy. Kładziemy nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem takiego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.


Dążymy do tego, aby nie zaginęła tradycja starych drzew owocowych, które przez stulecia były podstawą funkcjonowania społeczności polskiej i żeby zwiększyć pulę genetyczną drzew owocowych. Stare drzewa rosną powoli, ale owocują przez lata. Jeszcze dziś możemy znaleźć 100–letnie jabłonki w dobrym stanie. I stąd w naszym projekcie wciąż przewija się słowo „tradycja”. Tradycja to działanie czasu, inna perspektywa patrzenia na drzewa w środowisku przyrodniczym.

W ostatnich pięćdziesięciu latach wyginęło ponad 80% stanu drzew starych odmian. Wyginęły, bo nastała moda na sady produkcyjne = towarowe = przemysłowe. Więcej, szybciej, lepiej! Natura nie lubi drogi na skróty i niechybnie wystawia rachunek. Im mniejsza pula odmian drzew tym łatwiej radzą sobie z nimi szkodniki. Tym więcej trzeba użyć środków chemicznych, aby uzyskać wysokie plony.
Proces uprzemysłowienia naszego codziennego życia sięgnął tak daleko, że dotyczy także uprawy owoców, powszechnie uważanych za źródło i symbol zdrowia. Jednak owoce z sadów poddanych wielokrotnym zabiegom chemicznym nie posiadają takich walorów prozdrowotnych jak owoce uprawiane naturalną metodą, w tradycyjnym sadzie przyzagrodowym. Tak więc tylko pozornie tematem konkursu jest powrót do przeszłości. Powrót do tradycji może być właśnie furtką do zdrowia młodego pokolenia w przyszłości.
Projekt „Tradycyjny Sad” to niezwykła szansa dla uczniów i nauczycieli na uczestniczenie w nowoczesnym przedsięwzięciu wychodzącym poza ramy nauczania programowego i pozwalającym na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Zaczyna się w szkole od zebrania grupki uczniów pod opieką nauczyciela. Nie kończy się jednak wraz z przesłaniem raportu. Efekty jego realizacji, nie tylko w postaci mini sadu, będą sięgały dużo dalej – poza czas i środowisko szkolne, gdzie miały początek.
W projekcie jest wiele różnorodnych zadań do wykonania, których realizacja zapewni satysfakcję i poczucie tworzenia trwałych wartości. Efekty przetrwają lata i staną się wizytówką obecności w szkole osób zaangażowanych społecznie, bardziej trwałą niż oceny na szkolnych świadectwach. Udział w projekcie pozwoli przeżyć wspaniałą przygodę tworzenia przedsięwzięcia od zera – począwszy od zdobycia wiedzy poprzez zastosowanie jej w praktyce.

„Żeby nigdy…”

O programie

 

Program profilaktyczny „Żeby nigdy…” finansowany ze środków Urządu Marszałkowskiego w Poznaniu. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Młode Ostrowite. Podczas realziacji projektu młodzież z oddziałów gimnazjalnych i szkoły podstawowej uczestniczyli w różnych warsztatach: scojoterapeutycznych, gliniaskich, z robotyki czy artystycznych. POza zajęciami warsztatowymi odbyły się liczne wyjazdu. Uczestnicy wyjechali na Termy do Uniejowa, gdzie mogli zrelaksować się w nowoczesnym obiekcie kompleksu basenów. Następnie wzięli udział w spływie kajakowych w okolicach Piły. W programie był równeż wyjazd na Termy Maltańske do Poznania. Ostatnim wyjazdem był również kierunek poznański. Młodzież udała się na wystawę „Frida Kahlo i Diego Rivera – Polski kontekst”, który jest pierwszą i jedyną w Polsce wystawą Kahlo i Rivery, wzbogaconą o mało znany polski wątek w życiu artystów. Po wyzycie w Zamku Poznańskim uczestniczyli jeszcze w spektaklu pt. „Mosdorf. Rekonstrukcja”, który miał miejsce w Teatrze Nowym.
Ataraksja