Historia

Szkoła w Ostrowitem powstała w 1905 roku, jeszcze w okresie zaborów. Budynek wraz z terenem zakupił Urząd Gminy w Ostrowitem od Walentego Łuczaka. Budynek był murowany, kryty słomą, posiadający jedną duża izbę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela. Początkowo w szkole tej realizowany był program czterech oddziałów szkoły powszechnej. Liczba dzieci w pierwszym roku po odzyskaniu niepodległości wynosiła 120. Warunki pracy były bardzo trudne. Brakowało zeszytów, książek i podręczników. Jednak dzięki wsparciu proboszcza Antoniego Albina i wójta gminy Walentego Łuczaka szkoła, chociaż jednoklasowa, rozwijała się. W związku z tym w roku szkolnym 1924/25 podniesiono stopień organizacyjny placówki na dwuklasową. Od września 1924 roku Szkoła Powszechna w Ostrowitem jest placówką dwuklasową realizującą program nauczania kl. I- V w trzech oddziałach.
Z każdym rokiem przybywało dzieci. Brakowało izb lekcyjnych. Dzięki przychylności proboszcza uzyskano izbę lekcyjną w budynku parafialnym i w prywatnym budynku naprzeciwko kościoła. Szkoła Powszechna w Ostrowitem stała się od tego czasu placówką o 3 nauczycielach z klasami I- VI.
Praca wychowawcza nauczycieli była bardzo trudna, gdyż izby lekcyjne znajdowały się w różnych punktach wsi. Wobec powyższego kierowniczka szkoły, Ludwika Jakubowicz wysunęła pomysł wybudowania nowego budynku szkolnego i zorganizowania w Ostrowitem pełnej szkoły podstawowej. Inicjatywę budowy szkoły poparło miejscowe społeczeństwo, samorząd gminy, władze szkolne i wójt gminy Aleksander Karpiński. Społeczny Komitet Budowy Szkoły przedstawił w ciągu roku plan budowy. Rozpoczęła się budowa nowego budynku, w którym miała się mieścić szkoła podstawowa. Budowa trwała 3 lata. Pracowali przy niej zawodowi rzemieślnicy, rodzice oraz uczniowie. Œrodki pieniężne na ten cel pozyskano ze składek mieszkańców, budżetu gminy i dotacji powiatowej. Nowy budynek szkolny był jednopiętrowy, kryty blachą, miał 6 izb lekcyjnych, kancelarię i mieszkanie dla kierownika szkoły. Obok szkoły znajdowało się duże boisko i ogródki doświadczalne. Uroczystość oddania do użytku nowego budynku szkolnego odbyła się w sierpniu 1937 roku.
W roku szkolnym 1937/38 Szkoła Powszechna w Ostrowitem stała się placówka III stopnia, tzn. pełną szkołą podstawową siedmioklasową. Spełniło się marzenie Ludwiki Jakubowicz. Wszystkie dzieci w wieku szkolnym zostały objęte nauką w nowej szkole. Rozwijała się tez biblioteka szkolna i sklepik uczniowski. Szkoła organizowała przedstawienia oraz wycieczki krajoznawcze dla dzieci. Po wybuchu II wojny światowej nauka w szkole w Ostrowitem odbywała się do 1 marca 1940 roku przy zmienionym personelu. W okresie okupacji szkoła dostępna była tylko dla dzieci niemieckich, a dwie sale na piętrze zostały przebudowane i zmienione na sale obrad organizacji hitlerowskich.
Po wyzwoleniu tutejszych okolic podjęto ponowne próby zorganizowania polskiej szkoły w Ostrowitem. Sytuacja była bardzo trudna, gdyż musiano ponownie przystosować budynek dla potrzeb szkoły polskiej. Początkowo dało się zorganizować zaledwie 4 klasy, gdyż nie było dzieci przygotowanych do wyższych klas. Co roku otwierano nową klasę i od 1947 roku była już pełna siedmioklasowa szkoła. W roku 1953 po 35 latach pracy w szkole w Ostrowitem kierowniczka tej szkoły, Ludwika Jakubowicz przechodzi na emeryturę. Jej godnym następcą zostaje jej były wychowanek Jerzy Kruszczak, który kontynuuje dzieło rozpoczęte przez Ludwikę Jakubowicz.
Po odejściu na emeryturę pana Kruszczaka dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowitem zostaje pani Halina Kosmowska. W trakcie zarządzania szkołą przez panią Halinę Kosmowską szkolnictwo zostaje oddane reformie w wyniku, której powstaje 6-letnia szkoła podstawowa i gimnazjum. Kierowanie placówką gimnazjalną powierzone zostaje pani dyrektor Kosmowskiej, a następnie pani Annie Durczyńskiej. Dyrektor 6-letniej Szkoły Podstawowej w Ostrowitem zostaje pan Paweł Kolan. Jego następcą jest pani Jolanta Kolan, która funkcję dyrektora pełniła do 2014 roku. Od roku szkolnego 2014/2015 nowym dyrektorem szkoły podstawowej zostaje pani Jadwiga Wojdak.
W roku szkolnym 2017/2018 szkolnictwo zostaje poddane nowej reformie, która likwiduje placówkę gimnazjalną i proponuje powrót do 8-letniej szkoły podstawowej. Dyrektor 8-letniej Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem jest pani Jadwiga Wojdak, a funkcję wicedyrektora pełni pani Anna Durczyńska.
Ataraksja