Szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas II-III

„MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII”


Cele konkursu:

1. Wyrabianie nawyku poprawności ortograficznej i wdrazanie do poprawnej pisowni.
2. Wyłonienie mistrzów ortografii.
3. Stworzenie uczestnikom konkursu mozliwości potwierdzenia własnych umiejętności związanych z opanowaniem zasad ortografii i interpunkcji.

Zakres wiadomości:

Konkurs obejmuje następujace treści edukacji polonistycznej:

- znajomość zasad pisowni wyrazów z rz-ż, ó-u, ch-h
- pisownia wyrazów wielką literą
- pisownia „nie” z czasownikami i przymiotnikami
- zapisywanie słowami liczebników
- porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej
Zadania konkursowe składają się z dyktanda i testu.

Regulamin:

1. Udział w konkursie jest dobrowolny (osoby chętne proszone są o zgłoszenie udziału w konkursie u wychowawcy).
2. Konkurs odbędzie się po 20 maja br.
3. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2019r. Spośród osób piszących wyłonionych zostanie.
2 zwycięzców (z klasy II i klasy III). Przewidziane są również wyróżnienia.
4. W czasie wykonywania zadan konkursowych nie można korzystać z pomocy naukowych, porozumiewać się z pozostałymi uczestnikami.
5. Wyrazy nieczytelne i takie, których pisownia będzie budziła wątpliwości rozstrzygnięte zostaną na niekorzyść piszącego.

2019-05-10

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja