Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem informuje, że w dniach od 01.03.2018 r. do 15.04.2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły podstawowej można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (klasa I – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły) na rok szkolny 2018/2019.
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Ponadto w dniach od 2 do 19 marca 2018 r. będzie miała miejsce rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziałów przedszkolnych.
Rodzice / prawni opiekunowie chcący posłać dziecko do wyżej wymienionej placówki proszeni są o wypełnienie wniosku do oddziału przedszkolnego w Ostrowitem i dostarczenie go wraz z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2018 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem. Decyduje data wpływu dokumentu do szkoły, a nie data stempla pocztowego.
Jednocześnie informujemy, iż rodzice, których dzieci uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Ostrowitem w roku szkolnym 2017/2018 - w przypadku woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 zobowiązani są w terminie od 23 lutego do 1 marca 2018 r. o dostarczenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.

Dokumenty do przyjęcia do pierwszej klasy:

 • Wniosek o przyjęcie do klasy I pobierz
 • Oświadczenie pobierz
 • Oświadczenie - krewni pobierz

  Dokumenty do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych:
 • Wniosek o przyjęcie pobierz
 • Oświadczenie o zatrudnieniu pobierz
 • Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa pobierz
 • Oświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu pobierz
 • Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego pobierz
 • Oświadczenie o objęciu dziecka obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym pobierz

  2018-02-20

  Twój komentarz?

  Autor:

 • Ataraksja